Rodzinne Prawo – Adwokat Łódź
2022-07-18

Adwokat adopcja Gdańsk - ogromne wsparcie na każdym etapie przysposobienia

Adwokat adopcja Gdańsk- ogromne wsparcie na każdym etapie przysposobienia

Bardzo wiele małżeństw prze kilka lat bezskutecznie stara się o dziecko. Gdy wszystkie sposoby zaczynają zawodzić część z nich decyduje się na adopcję dziecka. Jednak, nie każdy może zostać rodzicem adopcyjnym. Dlaczego? Od kandydata na nowego rodzica sąd oczekuje posiadania zdolności wychowawczych, odpowiednich możliwości finansowych oraz odpowiedniego mieszkania i dobrego zdrowia. To tylko niektóre z kryteriów, jakie muszą spełniać przyszli rodzice, aby móc starać się o przysposobienie dziecka. Jak adoptować dziecko? Jak długo trwa adopcja? Podpowiadamy!

Adwokat adopcja Gdańsk - sprawy o przysposobienie

Adwokat adopcja Gdańsk to profesjonalna pomoc w pełnym zakresie. Prowadzimy sprawy o przysposobienie. Naszych Klientów reprezentujemy w:

 • Sprawach o adopcję
 • Sprawach o przysposobienie dziecka drugiego małżonka
 • Sprawach o rozwiązaniu stosunku przysposobienia

Ważne! Adopcja następuje przez orzeczenie sądu opiekuńczego. Aby rozpocząć procedurę, konieczne jest skierowanie do sądu stosownego wniosku o adopcję. W chwili wpłynięcia wniosku sąd wyznacza pierwszą rozprawę, na którą wzywani są zarówno wnioskodawcy, jak i opiekunowie dziecka. Ponadto, do przeprowadzenia postępowania niezbędne jest uzyskanie wymaganej dokumentacji wskazanej przez sąd. 

Przesłanki przysposobienia

Do podstawowych przesłanek adopcji należą:

 • Małoletność przysposabianego 
 • Posiadanie przez osobę przysposabiającą pełnej zdolności do czynności prawnych
 • Posiadanie przez osobę przysposabiającą odpowiednich kwalifikacji i predyspozycji 
 • Istnieje odpowiedniej różnicy wieku między przysposobionym i przysposabiającym

Jednak to nie wszystko - konieczną przesłanką może okazać się również uzyskanie zgody:

 • Przysposabianego, jeśli ukończył 13 lat
 • Rodziców naturalnych adoptowanego ( z wyłączeniem przypadków, gdy są oni nieznani, pozbawieni władzy rodzicielskiej lub gdy porozumienie z nimi nie jest możliwe
 • Przedstawicieli ustawowych dziecka 
 • Małżonka osoby przysposabiającej 

Adwokat adopcja Gdańsk - przysposobienie pełne, niepełne i całkowite

Jeśli chodzi adopcję pełną, powoduje ona, że pomiędzy przysposobionym, a przysposabiającym powstaje taki sam stosunek, jak miedzy rodzicami i dziećmi. Innymi słowy, przysposobiony nabywa wszelkie prawa i obowiązki wynikające z pokrewieństwa w stosunku do krewnych przysposabiającego. 

W przypadku adopcji niepełnej, skutki powstają jedynie pomiędzy przysposabiającym i przysposobionym. Jednak, również i tutaj skutki rozciągają się na zstępnych przysposobionego. Taką adopcję sąd orzeka na żądanie przysposabiającego oraz za zgodą osób, których zgoda jest konieczna do dokonania adopcji. 

Przysposobienie całkowite ma takie same skutki, jak adopcja pełna. Jedyna różnica jest taka, iż w tym przypadku następuje sporządzenie nowego aktu urodzenia. Jest to rodzaj adopcji nierozwiązalnej i następuje tylko wtedy, gdy rodzice przysposabianego zgodzili się przed sądem opiekuńczym na przysposobienie ich dziecka, bez wskazania osoby, która ma je przysposobić.

Kto może adoptować dziecko?

Kto  może przysposobić dziecko? Adwokat adopcja Gdańsk podpowiada:

 • O przysposobienie mogą starać się tylko małżeństwa z 5- letnim stażem
 • Różnica wieku miedzy dzieckiem a przyszłymi rodzicami nie może przekroczyć 40 lat
 • Przyszli rodzice powinni mieć stałe dochody, dobrą opinię z pracy oraz być wolni od nałogów
 • Wymagane jest również zaświadczenie lekarskie o leczeniu bezpłodności- wymóg elastyczny 

Adwokat adopcja Gdańsk - jak wygląda proces adopcyjny?

Proces adopcyjny składa się z kilku etapów:

1.    Wstępna rozmowa z rodzicami adopcyjnymi i zebranie formalnej dokumentacji.
2.    Spotkanie z pedagogiem i psychologiem.
3.    Wywiad środowiskowy w domu kandydatów na rodziców.
4.    Szkolenie przyszłych rodziców adopcyjnych.
5.    Przedstawienie informacji o wybranym dziecku i pierwsze spotkanie rodziców adopcyjnych z dzieckiem w miejscu jego przebywania.
6.    Wniosek o przysposobienie dziecka składany do sądu.
7.    Rozprawa o adopcję dziecka 
8.    Po uprawomocnieniu wyroku (21 dni) sporządzana jest nowa metryka urodzenia.

Rozwiązanie przysposobienia

Rozwiązanie adopcji może nastąpić jedynie z ważnych powodów, które występują zarówno po stronie przysposabiającego, jak i przysposobionego. Jednak, nie jest ono możliwe jeśli:

 • Miałoby na tym ucierpieć dobro dziecka
 • Po śmierci przysposobionego przysposabiającego- wyjątek może stanowić śmierć przysposabiającego po wszczęciu sprawy o rozwiązanie stosunku adopcji
 • Jeśli była to adopcja, na którą rodzice wyrazili zgodę przed sądem opiekuńczym bez wskazania konkretnej osoby przysposabiającego 

Zastanawiacie się Państwo, ile trwa adopcja dziecka? Przeciętny czas trwania procesu adopcyjnego wynosi 2 lata od chwili rejestracji kandydatów na rodziców. Jednak, stawiając na adwokat adopcja Gdańsk możliwe jest skrócenie czasu oczekiwania na pozytywne rozpatrzenie wniosku o adopcję dziecka. Poprowadzimy Was przez cały proces postepowania oraz doradzimy, na co zwrócić uwagę, starając się o przysposobienie dziecka.


Oferujemy wsparcie prawne na każdym etapie procesu adopcyjnego. Nasi adwokaci służą pomocą, zarówno w formie porady, pomocy w interpretacji przepisów prawa rodzinnego, obowiązujących procedur, zgromadzenia odpowiedniej dokumentacji, jak i reprezentowania Klienta przed sądem. Zapraszamy do skorzystania naszych usług!