Rodzinne Prawo – Adwokat Łódź
2022-08-30

Adwokat alimenty Łódź - uzyskaj szybką i skuteczną pomoc!

Alimenty stanowią regularne i obowiązkowe świadczenie jednego członka rodziny na rzecz drugiego. Polegają na dostarczeniu środków utrzymania, a w miarę potrzeb również środków wychowawczych. Mogą przysługiwać na rzecz rozwiedzionego małżonka, dzieci bądź krewnych. Należy pamiętać, iż można żądać nie tylko przyznania alimentów, ale również obniżenia, podwyższenia lub ustalenia ich momentu wygaśnięcia. Kancelaria prawna RODZINNE PRAWO zapewnia profesjonalne porady prawne w tym zakresie oraz pomoc na drodze sądowej- od złożenia pozwu aż po ewentualne odwołanie się od decyzji sądu.

Alimenty - czynności pozasądowe a czynności sądowe

Co to są czynności pozasądowe? Czy wiesz, że aby nie kierować od razu sprawy do sądu można zawrzeć np. z ojcem dziecka umowę o alimenty w formie aktu notarialnego? W tym dokumencie ojciec dobrowolnie poddaje się egzekucji, a strony na własną rękę ustalają wysokość alimentów, formę ich wypłaty oraz termin. W tym przypadku może przydać się wiedza i doświadczenie jaką posiada adwokat alimenty Łódź. 
Z kolei, jeżeli chodzi o czynności sądowe, są to sprawy toczące się na wokandzie sądowej dotyczące uzyskania alimentów, zmiany wielkości alimentów czy ich zawieszenia, uchylenia się od obowiązku alimentacyjnego. Wydając wyrok sądowy, sąd decyduje o tym czy świadczenie to rzeczywiście się należy oraz ustala jego wysokość.

Adwokat alimenty Łódź - pomoc adwokata w sprawach alimentacyjnych

Adwokat alimenty Łódź to świetnie rozwiązanie. Doświadczony adwokat pomaga nie tylko w sformułowaniu stosownego pozwu o alimenty, ale może również reprezentować stronę zainteresowaną w procesie sądowym. Wsparcia adwokata naszej kancelarii prawnej przydaje się również w trakcie starania się o zwiększenie, obniżenie itd świadczenia pieniężnego. Jednak to jeszcze nie wszystko, adwokat udziela również porad w przypadku wszelkich wątpliwości, które mogą zrodzić się tym zakresie.

Rodzaje świadczeń alimentacyjnych

Alimenty na rzecz rozwiedzionego małżonka

Gdy żaden z małżonków nie został uznany za winnego rozpadowi małżeństwa a jeden z nich znajduje się w niedostatku, może on wystąpić o zasądzenie mu od drugiego małżonka alimentów. Co istotne? Podczas ustalania wysokości alimentów sąd bierze pod uwagę, zarówno możliwości zarobkowe, jak i majątkowe małżonka zobowiązanego do alimentów a także usprawiedliwione potrzeby małżonka, który o nie wnioskuje. W przypadku alimentów od małżonka wyłącznie winnego rozkładowi małżeństwa ,sąd dokonuje porównania sytuacji małżonka po rozwodzie z warunkami, w jakich przyszłoby mu żyć gdyby małżeństwo funkcjonowało normalnie. W sytuacji, jeśli rozwód sprawił, że warunki te uległy pogorszeniu wówczas sąd może zadecydować o obowiązku alimentacyjnym.

Alimenty na rzecz dzieci

Dzieciom, które nie są w stanie samodzielnie się utrzymać przysługują alimenty od ich rodziców. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych na rzecz pełnoletnich dzieci wyłącznie w sytuacji, jeśli alimenty stanowią dla rodziców zbyt duże obciążenie finansowe lub pełnoletnie dziecko nie podejmuje starań w celu samodzielnego utrzymania się. 

Alimenty na rzecz krewnego

Zgodnie z prawem alimenty mogą płacić krewni w linii prostej oraz rodzeństwo. Uprawnienie do świadczeń alimentacyjnych mają jednak tylko osoby, które znajdują się w niedostatku. Jeżeli chodzi o krewnych bliższego rzędu, są oni zobowiązani do płacenia alimentów przed krewnymi dalszego rzędu.

Adwokat alimenty Łódź - przygotowanie pozwu

W trakcie postępowania sądowego w sprawie o alimenty, strona może dochodzić swoich roszczeń samodzielnie bez pomocy prawnej. Jednak wsparcie sprawdzonego adwokata wiąże się z wieloma korzyściami. Doświadczenie jakim dysponuje adwokat alimenty Łódź może okazać się pomocne jeszcze przed wszczęciem postępowania- pomoże ono dokładnie sprecyzować żądania, które zostaną następnie umieszczone w pozwie. Adwokaci pracujący w naszej kancelarii posiadają odpowiednią wiedzę z zakresu prawa, która pozwala im szybko i precyzyjnie przygotować pozew sądowy.

Rozwód a sprawa o alimenty - pomoc doświadczonego adwokata

Zdarza się, że sprawa o alimenty nie jest prowadzona indywidualnie lecz staje się częścią sprawy rozwodowej. Taka sytuacja ma miejsce, gdy sprawa ta wszczęta zostaje już po rozpoczęciu postępowania rozwodowego przed danym Sądem Okręgowym. Pozew lub wniosek o zabezpieczenie powództwa w takim przypadku przekazywane są sądowi, przed którym toczy się sprawa o rozwód. Profesjonalne prawne porady w sprawach o alimenty, która oferuje adwokat alimenty Łódź pozwalają zoptymalizować wszystkie działania klienta w trakcie postępowania.

Adwokat alimenty Łódź - co nas wyróżnia?

•    Praktyka- ze względu na szczególne miejsce prawa rodzinnego w zakresie usług adwokata alimenty łódź z kancelarii adwokackiej RODZINNE PRAWO, w szczególności dochodzenia alimentów, obniżenia alimentów czy podwyższenia alimentów należą do spraw, którymi nasi adwokaci zajmują się każdego dnia
•    Bogate doświadczenie- ilość spraw, które obejmują zakres alimentów a także bogate i wieloletnie doświadczenie pozwalają klientom naszej kancelarii zapewnić fachową opiekę i wsparcie na każdym etapie sprawy o alimenty, oraz realnie ocenić wysokość alimentów bądź szanse na uchylenie obowiązku alimentacyjnego
•    Pełne zaangażowanie- sprawy o świadczenia alimentacyjne ze względu na swój charakter wymagają zaangażowania adwokata na każdym etapie postępowania. Adwokat zwraca szczególną uwagę zarówno na kwestie prawne jak i sytuację życiową klientów, mając świadomość wpływu wyniku sprawy o alimenty na codzienne życie klientów kancelarii, którzy są stroną sprawy o alimenty. 

 Adwokat alimenty Łódź - najczęściej zadawane pytania

1.    Jakie dokumenty należy złożyć w sprawie o alimenty?

Rodzaj dokumentów, jakie powinno się załączyć do pozwu w sprawie o alimenty zależy od rodzaju sprawy o alimenty jaką chcemy wszcząć. Mimo tego, we wszystkich rodzajach spraw niezbędne są dokumenty dotyczące sytuacji majątkowej obciążonego obowiązkiem alimentacyjnym a także dokumenty dotyczące usprawiedliwionych potrzeb osoby uprawnionej do otrzymywania alimentów. Ponadto, do rozpoczęcia sprawy o zasądzenie alimentów warto przygotować zestawienie kosztów utrzymania dziecka oraz dokumenty potwierdzające te wydatki. Zatem, przygotowując się do sprawy o alimenty, należy przygotować m.in.  rachunki, faktury, umowy, potwierdzenia operacji na rachunkach bankowych itp.

2.    O jak wysokie alimenty mogę wnioskować?

Sąd orzekając o obowiązku alimentacyjnym bierze pod uwagę przede wszystkim usprawiedliwione potrzeby osoby uprawnionej do alimentów oraz możliwości majątkowe zobowiązanego do opłacania alimentów. Z tego powodu ważne jest, aby adwokat, który reprezentuje osobę  wnoszącą o zasądzenie lub podwyższenie alimentów dysponował odpowiednimi dokumentami oraz miał możliwość wykazania faktycznych kosztów utrzymania mocodawcy. Warto dodać, iż wysokość alimentów zależy również od dotychczasowego poziomu życia osoby uprawnionej. 

3.    Jak długo trwa sprawa o alimenty?

Jeśli chodzi o czas trwania sprawy o alimenty, możliwe jest jej podanie wyłącznie w przybliżeniu. Czas trwania sprawy jest uzależniony nie tylko od wnioskowanych w pozwie o alimenty  przez adwokata dowodów, ale także od terminarza konkretnego sędziego oraz stanowiska stron sprawy o alimenty. Należy również pamiętać o możliwości zakwestionowania orzeczenia przez stronę niezadowoloną z wyniku sprawy, co dodatkowo wpływa na wydłużenie czasu do uzyskania prawomocnego zakończenia sprawy o alimenty.

4.    Kiedy można się starać o podwyższenie alimentów?

O podwyższenie świadczenia alimentacyjnego można starać się zawsze kiedy wzrosły usprawiedliwione potrzeby uprawnionej osoby do alimentów, nastąpiło pogorszenie się stanu zdrowia chorego dziecka, a co za tym idzie wzrosły koszty leczenia. W sprawach d podwyższenie alimentów adwokat ustala wspólnie z mocodawcą kwotę o jaką alimenty powinny zostać powiększone.

Chcesz wszcząć sprawę sądową dotyczącą alimentów bądź uzyskać poradę prawną z tej tematyki? Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego z naszą kancelarią. Adwokat alimenty łódź to kompleksowa pomoc prawna i reprezentacja w sprawach o alimenty.