Rodzinne Prawo – Adwokat Łódź

Igor Klimkowski

Założyciel

tel: 600 365 228
tel: 42 208 88 42/43
e-mail: klimkowski@onet.pl

Adwokat rozwód Gdańsk – profesjonalna kancelaria adwokacka 

Rozwód jest sprawą o tyle trudną, że reguluje nie tylko stosunki prawne, ale również rodzinne. A te niestety często trudno jest uregulować. W sprawach rozwodowych dużą rolę grają emocje - nie da się bez nich udziału ustalić: kto ma zajmować się dziećmi, kto ma zatrzymać dom czy samochód. Pomoc jaką oferuje adwokat rozwód Gdańsk to także doradztwo w kwestii podziału majątku przed lub po procesie. Najczęściej z prośbą o reprezentowanie w sądzie do kancelarii przychodzi jedna strona, przynosząc dowody, które mogą być potrzebne podczas procesu.
Rozwody w Gdańsku należą do często prowadzonych przez nas spraw. Mimo, iż specjalizujemy się również w prawie karnym oraz odszkodowaniach, prawo cywilne jest nam równie bliskie. Zatem, jeżeli jest Ci potrzebny dobry adwokat rozwodowy w Gdańsku, nasza kancelaria zaprasza do współpracy!

Adwokat rozwód Gdańsk – jak przeprowadzić postępowanie rozwodowe?

Rozwód należy do traumatycznych przeżyć, w związku z czym emocje małżonków w jego trakcie są w pełni zrozumiałe. Jednak należy pamiętać, że po podjęciu ostatecznej decyzji o zakończeniu małżeństwa głównym priorytetem jest sprawne przeprowadzenie procesu sądowego. Podstawowy etap w naszej kancelarii obejmuje sporządzenie pozwu - czym kompleksowo zajmie się adwokat rozwód Gdańsk zaangażowany w sprawę. Z kolei, najważniejsze zadanie wnoszącego o rozwód polega na określeniu, czy sąd powinien rozstrzygnąć aspekt winy - decyzja ta może zapaść w trzech możliwych opcjach: bez orzekania o winie, z orzekaniem o winie jednej lub obydwu stron. Do pozwu można również załączyć wnioski związane z usystematyzowaniem kwestii:

•    opieki nad dziećmi - władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem
•    zobowiązań alimentacyjnych - dotyczy zarówno dzieci, jak i małżonków
•    aspektów majątkowych - podział majątku, sprawy mieszkaniowe, eksmisje

Czy uzyskanie rozwodu zawsze jest możliwe ?

Złożenie pozwu rozwodowego to najczęściej niełatwa decyzja, poprzedzona licznymi wątpliwościami oraz próbami ratowania związku. Wiele osób obawia się również długiego postępowania przed sądem oraz związanej z tym konieczności zmierzenia się z trudnymi pytaniami, które dotyczą wspólnej przeszłości. Dobry i sprawdzony adwokat rozwód Gdańsk zajmuje się sprawami rozwodowymi - świadczy Klientom kompleksowe wsparcie na każdym etapie współpracy, koncentrując się szczególnie na zebraniu odpowiednich dowodów i przygotowaniu pozwu wyczerpującego pod względem merytorycznym.

Należy jednak mieć świadomość, że w niektórych sytuacjach sąd może odmówić orzeczenia rozwodu, nawet gdy dwie strony wyrażają zgodę na taki rozwój wydarzeń. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku:

•    gdy między małżonkami nie nastąpił zupełny oraz trwały rozkład pożycia
•    rozwodu żąda małżonek, który ponosi wyłączną odpowiedzialność za rozpad małżeństwa
•    rozwód byłby sprzeczny z regułami współżycia społecznego
•    rozwód wiązałby się z niekorzystnymi skutkami dla małoletnich dzieci

Ważne! Wszystkie wyżej wymienione sytuacje często są bardzo wieloznaczne i ciężko jest z góry założyć jakie będzie rozstrzygnięcie sądu w konkretnym przypadku. Właśnie dlatego, aby zwiększyć swoje szanse warto skorzystać z pomocy doświadczonej w prawie rodzinnym kancelarii od rozwodów w Gdańsku. 

Adwokat rozwód Gdańsk – wątpliwości związane z rozkładem pożycia

Pojęcie pożycie małżeńskie odnosi się do całokształtu relacji jakie łączą małżonków. Zastanawiając się nad rozkładem pożycia trzeba więc wziąć pod uwagę kwestie związane przede wszystkim z więziami emocjonalnymi i ekonomicznymi. Co istotne? Sąd podda szczegółowej analizie takie aspekty jak np. obecne miejsce zamieszkania małżonków, wspólne lub oddzielne domy oraz sposób prowadzenia gospodarstwa domowego - czyli zarządzanie budżetem, ponoszenie wspólnych wydatków. Podczas rozprawy można się również spodziewać pytań o więzi fizyczne.
Ważną kwestię stanowi również zweryfikowanie tego, czy rozkład pożycia jest trwały, czy nadal istnieje szansa na uratowanie związku. Należy pamiętać, iż ustanie więzi między małżonkami nie oznacza, że nie można ich odbudować, dlatego sąd z dużą drobiazgowością może podejść do oceny łączących ich relacji.

Aby rozkład więzi uznać za trwały, a więc bez szansy na ich ponowne nawiązanie, małżonkowie nie powinni utrzymywać żadnych relacji gospodarczych, emocjonalnych i fizycznych co najmniej od kilku miesięcy. Zdarzają się jednak sytuacje, w których dobry adwokat rozwód Gdańsk może przekonać sędziego, że dany związek małżeński można rozwiązać nawet po krótszym okresie. Każdy kto szuka sprawdzonego adwokata od spraw rozwodowych w Gdańsku powinien być zadowolony z obsługi oferowanej przez naszą kancelarię. 

Sprawy rozwodowe w Gdańsku – pomoc w interpretacji zasad współżycia małżeńskiego i społecznego

Należy zaznaczyć, iż sąd może oddalić pozew o rozwód również w przypadku, w którym o rozwiązanie małżeństwa wnioskuje małżonek wyłącznie winny rozpadu związku. Jednak tego typu sytuacje z uwagi na swoją wielowątkowość wymagają dogłębnej i szczegółowej analizy, a ich rozstrzygnięcie mimo wszystko może prowadzić do rozwiązania małżeństwa. 

•    Jeżeli o rozwód stara się wyłącznie osoba, która dopuściła się np. zdrady lub innego zaniedbania obowiązków względem partnera, jest to niezgodne i sprzeczne z regułami współżycia w małżeństwie
•    Rozwód mona wówczas uzyskać tylko wtedy, gdy drugi małżonek wyrazi na niego zgodę
•    Małżeństwo zostanie unieważnione również w sytuacji, gdy w ocenie sądu odmowa pozwanego będzie bezzasadna lub będzie wynikać z innych, nieetycznych przesłanek np.  z chęci zemsty. Każdy kto ma zamiar starać się o rozwód z orzeczeniem o winie może skorzystać z konsultacji w naszej kancelarii. Adwokat rozwód Gdańsk posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu tego typu postępowań

Warto także pamiętać, że sąd podczas spraw rozwodowych analizuje wszystkie okoliczności w szerokim kontekście. Rozwód może stać  w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego m.in. wtedy, gdy jeden z partnerów chce unieważnić małżeństwo z powodu choroby drugiej osoby. Innym przeciwwskazaniem do orzeczenia rozwodu może być również zaawansowany wiek małżonków.

Adwokat rozwód Gdańsk – wsparcie podczas spraw z udziałem małoletnich dzieci

Jeśli małżonkowie, którzy starają się o rozwód posiadają wspólne potomstwo, to ich dobro dla sądu zawsze będzie najważniejsze. Sędzia skupi się na emocjach dziecka, rozpaczy także wątki związane z kwestiami finansowymi. Należy pamiętać, iż jakość życia małoletniego nie może się pogorszyć po rozwodzie rodziców - w dalszym ciągu musi mieć ono takie same perspektywy związane m.in.  z rozwijaniem swoich zainteresowań, czy możliwością zdobywania wymarzonego zawodu. Taką sposobność najczęściej zapewniają małoletnim alimenty, do których wypłacania zostaje zobowiązany jeden z opiekunów. Niestety, ale rozpad rodziny to traumatyczne przeżycie dla każdego z jej członków, dlatego w trakcie rozprawy rozwodowej często konieczna okazuje się pomoc psychologa, który na podstawie rozmów z małoletnim ocenia jego stan emocjonalny oraz weryfikuje potrzeby i oczekiwania względem rodziców.

Trzeba jednak pamiętać, że w większości przypadków rozwój oznacza znaczną poprawę sytuacji w domu - dziecko przestaje być świadkiem kłótni, oskarżeń, czy przemocy, co szczególnie w perspektywie długofalowej z pewnością przyniesie mu więcej korzyści niż dorastanie w dysfunkcyjnej rodzinie.

Władza rodzicielska i alimenty

Sąd może nie orzec rozwodu, jeżeli mógłby on zaszkodzić dobru małoletnich dzieci. W innych przypadkach sąd decyduje, któremu z rodziców przyzna władzę rodzicielską po rozwodzie. Sąd może:

•    powierzyć władzę rodzicielską obojgu rodzicom
•    ograniczyć władzę rodzicielską jednego z rodziców powierzając ją drugiemu
•    zawiesić władzę rodzicielską jednego lub obojga rodziców
•    pozbawić władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców

Wyrok rozwodowy obejmuje także koszty związane z utrzymaniem i wychowaniem dziecka, więc nakłada obowiązek alimentacyjny. Adwokat rozwód Gdańsk każdy rozwód doprowadza do końca, walcząc o najlepszy dla Klienta wyrok, orzekany przez sąd zlokalizowany w Gdańsku lub innej miejscowości.

Rozwód w Gdańsku a podział majątku

Oczywistą rzeczą jest, iż skutkiem rozwodu jest podział majątku wspólnego, do którego zaliczamy wyłącznie przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania małżeństwa przez jednego lub oboje małżonków. Jeśli małżonkowie przed zawarciem lub w czasie trwania małżeństwa nie zawarli umowy majątkowej małżeńskiej zwanej intercyzą, sąd w wyroku rozwodowym może orzec o podziale majątku wspólnego. Co więcej? Do podziału majątku może również dojść, poprzez spisanie umowy u notariusza oraz założenie osobnej sprawy o podział majątku. Adwokat rozwód Gdańsk wspólnie z Klientem, którego reprezentuje w sprawie o rozwód zadecyduje jaki sposób podziału majątku będzie dla niego najkorzystniejszy. Podejmując się prowadzenia spraw o rozwód w Gdańsku zawsze na pierwszym miejscu stawiamy dobro naszych Klientów oraz dzieci.

Adwokat rozwód Gdańsk – rozwód bez orzekania o winie

Wnosząc o rozwód Klientom często zależy na szybkim przebiegu sprawy i zminimalizowaniu wszelkich formalności. Właśnie dlatego decydują się na rozwód bez orzekania o winie. Sprawa rozwodowa bez orzekania o winie często rozpatrywana jest już na pierwszym posiedzeniu, więc jest to skuteczny sposób na szybki rozwód. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie, aby móc uzyskać alimenty należy udowodnić, że znajdujemy się w niedostatku - wówczas alimenty zostają przyznane na okres 5 lat z możliwością przedłużenia.

Rozwód z orzekaniem o winie

Często poza wspomnianym wyżej obowiązku alimentacyjnym zależy nam również na uznaniu winy strony przeciwnej. W tej sytuacji w pozwie o rozwód wnioskujemy o uznanie winy pozwanego. Wobec powyższego sąd może uznać:

•    winnym rozkładu pożycia jednego z małżonków
•    winę za rozkład pożycia ponoszą obydwoje małżonkowie
•    rozkład pożycia nastąpił bez winy żadnej ze stron
•    rozkład pożycia nastąpił bez winy którejkolwiek ze stron - gdy orzeczenie o winie nie jest możliwe np. z powodu choroby psychicznej

Wnosząc pozew o rozwód z orzekaniem o winie możesz wygrać sprawę, jeśli sąd uzna wyłączną winę współmałżonka. Możesz również przegrać sprawę, jeżeli sąd uzna, że małżeństwo rozpadło się z Twojej winy lub zremisować, gdy sąd uzna, że wina jest wspólna. 

Adwokat rozwód Gdańsk – rozwód za porozumieniem stron

Rozwód za porozumieniem stron jest rezultatem wspólnych negocjacji oraz ustaleń małżonków jeszcze przed wniesieniem pozwu. Sędzia, który musi stwierdzić, czy ustanie małżeństwa ma postać trwałą, ma zdecydowanie ułatwioną pracę co przekłada się na znaczne skrócenie całej rozprawy. Zwracając uwagę na brak konieczności przesłuchiwania świadków oraz okazywania dowodów, często jest to tylko jedna rozprawa jaka się odbywa. Wskutek tego można liczyć na uzyskanie rozwodu nawet w ciągu 3 miesięcy od założenia pozwu.

Separacja a rozwód

Separacja w pewnym stopniu przypomina rozwód - podczas wnioskowania o nią ustala się te same kwestie, które dotyczą alimentów, opieki na dziećmi, czy majątku. Ponadto, jest ona stosunkowo łatwiejsza do uzyskania i może stanowić pewnego rodzaju ratunek, gdy jeden ze współmałżonków nie zgadza się na rozwód. Do uzyskania separacji nie jest konieczna jego zgoda.

A więc, jeśli wnioskowałeś o rozwód, a jesteś osobą wyłącznie winną rozpadu małżeństwa, może to być dobry sposób na rozstanie. Należy jednak pamiętać, że nie tylko w tej sytuacji separacja sprawdzi się jako optymalne wyjście z kryzysu rodzinnego. Zaleca się jej rozważenie także w przypadku, gdy uważasz, że są jeszcze szanse na uratowanie związku. 

Separacja nie sprawdzi się jednak w przypadku, gdy nie widzisz żadnych szans na porozumienie bądź, gdy chcesz w przyszłości zawrzeć ponownie związek małżeński. Należy również podkreślić, że podobnie jak w przypadku rozwodu uzyskanie orzeczenia separacji zależy od udowodnienia przesłanek pozytywnych oraz braku występowania przesłanek negatywnych. 

Dobry adwokat rozwód Gdańsk – ile trwa i ile kosztuje rozwód?

Czas trwania rozwodu uznaje się za okres pomiędzy złożeniem papierów rozwodowych a uzyskaniem oczekiwanego wyroku. Bardzo podobnie jak w przypadku każdej innej sprawy sądowej może się on rozciągnąć w czasie, jednak w dużym stopniu zależy od żądań postawionych w pozwie. Mowa tutaj przede wszystkim o tym, czy małżonkowie doszli do porozumienia i wnioskują o rozwód za porozumieniem stron, czy jednak to sąd ma rozstrzygnąć losy małżeństwa. Rozwód na mocy porozumienia stron może zostać udzielony już na pierwszej rozprawie, co może skrócić czas trwania całego procesu do około 3 miesięcy. Z kolei, w skrajnych przypadkach może się ciągnąć nawet latami. Jeżeli zakładasz, że samodzielne wypracowanie porozumienia z małżonkiem może być trudne lub wręcz niemożliwe do osiągnięcia, rozważ konsultacje z naszą kancelarią, która z pewnością rozwieje wszystkie Twoje wątpliwości.

Rozwód zwykle wiąże się z dość dużymi kosztami, które wynikają nie tylko z opłat sądowych, ale również wynikających z konieczności podziału majątku i dóbr wspólnych. W przypadku korzystania z pomocy adwokata rozwodowego trzeba też liczyć się z pokryciem jego honorarium. Zatem, ile konkretnie zapłacisz za rozwód?

•    600 zł - opłata za wniesienie pozwu
•    300 zł - opłaty za zgodny wniosek o podział majątku lub 1000 zł za niezgodny wniosek

Ponadto, mogą się pojawić również dodatkowe koszty wynikające z konieczności uzyskania opinii biegłych. Warto zaznaczyć, że podobnie jak w innych sprawach prawa cywilnego koszty postępowania w całości ponosi osoba winna. Dodatkowo istnieje możliwość wnioskowania o zwrot kosztów postępowania w części lub w całości, w przypadku niekorzystnej sytuacji materialnej. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek w załączeniu z głównym pozwem.

Adwokat rozwód Gdańsk – jak wygląda sprawa rozwodowa?

Wiadomo rzeczą jest, że rozwód wiąże się z koniecznością przeprowadzenia sprawy w sądzie. Często, gdy pojawiają się myśli o konieczności wystąpienia w sądzie, pojawiają się też strach i wątpliwości. Warto zatem podkreślić, że w rozprawie zazwyczaj biorą udział wyłącznie osoby zainteresowane oraz trzech sędziów. Jeżeli jednak występowanie we własnym imieniu podczas rozprawy sądowej przysparza Ci sporo stresu, warto zastanowić się nad ustanowieniem pełnomocnictwa. W tym przypadku pełnomocnictwo można ustalić na zaufaną osobę lub na przedstawiciela prawnego, którym może być adwokat bądź radca prawny.

Oczywistą rzeczą jest, iż każda sprawa rozwodowa jest inna. Jako doświadczony adwokat rozwód Gdańsk może jednak wskazać elementy stałe, do których zaliczane są:

•    pytania i odpowiedzi stron
•    przesłuchanie świadków
•    przesłuchanie małżonków
•    orzeczenie wyroku

Adwokat rozwód Gdańsk – czy zawsze musi być nieprzyjemnie?

Niezwykle ważnym jest fakt, że profesjonalny adwokat rozwód Gdańsk potrafi podejść do sprawy bez ładunku emocjonalnego, który towarzyszy rozwodzącym się. Dlatego dobrze, aby to on reprezentował stronę bądź potrafił w sposób merytoryczny przedstawić przygotowane argumenty, co mogłoby nie udać się walczącym o dzieci i majątek małżonkom. Sprawne i racjonalne postępowanie prawnika rozwodowego w Gdańsku może korzystnie wpłynąć na relacje między rozwodzącymi mi się. W związku z powyższym rozwód wcale nie musi oznaczać dużej traumy, szczególnie gdy dobry adwokat posiada odpowiednie doświadczenie. 

Doświadczony adwokat rozwód Gdańsk – dlaczego jego wybór jest tak ważny?

Doświadczony profesjonalny adwokat rozwodowy jakim jest adwokat rozwód Gdańsk pomoże Państwu nie tylko sporządzić pisma procesowe, w tym pozew rozwodowy, ale również przygotować strategię postępowania. Wskaże jakie dowody mogą pomóc w wygraniu sprawy rozwodowej, zajmie się jej nadzorowaniem i zapewni wsparcie, dzięki któremu przebrnięcie przez wszystkie, często zawiłe formalności stanie się znacznie łatwiejsze. Dobry adwokat rozwodowy pomoże w przygotowaniu odpowiednich dokumentów, niezależnie od decyzji drugiej strony.

W sprawach rozwodowych gwarantujemy naszym Klientom wsparcie psychologa. Współpracujemy również z mediatorami. Postępowanie rozwodowe prowadzi do pomyślnego zakończenia sprawy, przy osiągnięciu porozumienia w sprawach małoletnich dzieci, w tym również kwestii władzy rodzicielskiej nad małoletnimi, kontaktów z dziećmi oraz alimentów. Do tego potrzeba woli, doświadczenia i umiejętności wypracowania kompromisów, co w sytuacji rozstania dwojga bliskich sobie ludzi jest trudne bez zewnętrznego wsparcia.

Pozostajemy do Państwa pełnej dyspozycji w kancelarii w Gdańsku - kontaktu telefonicznego oraz mailowego. W razie potrzeby zachęcamy do składania zapytań i zapraszamy do naszego biura. Adwokat rozwód Gdańsk chętnie odpowie na wszystkie Wasze pytania. Zapewniamy profesjonalną obsługę prawną na każdym etapie postępowania przedsądowego i sądowego. 

 

Oceń nasze usługi
5/5 na podstawie 1996 głosów