Rodzinne Prawo – Adwokat Łódź

Izabela Jachowicz

Radca prawny

tel: 600 365 228
tel: 42 208 88 42/43
e-mail: mail@mail.com

ADOPCJA CZYLI PRZYSPOSOBIENIE - PRZY POMOCY ADWOKATA W ŁODZI

 

Adopcja jest to przysposobienie dziecka w sytuacji, gdy biologiczni rodzice nie chcą lub nie mogą sprostać obowiązkom, jakie wynikają z faktu posiadania dziecka. Może mieć ona charakter konwencjonalny, czyli przez ośrodek adopcyjno - opiekuńczy lub bezpośredni, określany inaczej adopcją ze wskazaniem. Procedura przysposobienia dziecka jest niezwykle długa i często niełatwa, dlatego też nasz adwokat stanowi tutaj kluczowe znaczenie, aby móc przez cały ten proces przejść pozytywnie, z zamierzonym rezultatem. Kiedy można adoptować dziecko? Gdzie należy złożyć wniosek? Jak wygląda cała procedura adopcyjna?

 

Wniosek o adopcję dziecka

Na samym początku należy mieć na uwadze fakt, iż adoptować można tylko takie dziecko, którego rodzice nie żyją, którzy zrzekli się praw do niego lub sami zostali przez sąd ich pozbawieni. Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku do ośrodka adopcyjnego, obejmującego chęć przysposobienia dziecka. Należy w nim jasno określić swoje oczekiwania, jak również i dostarczyć niezbędną dla ośrodka dokumentację.

Drugim etapem jest wgląd w życie prywatne rodziców, w postaci wywiadu środowiskowego, wykonywanego przez kuratora zawodowego.  Przysposobić może jedynie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, której osobiste kwalifikacje dają przesłanki, iż będzie się ona należycie wywiązywać z obowiązków rodzica. Są one weryfikowane podczas całego procesu adopcyjnego, począwszy od pierwszej, wstępnej rozmowy informacyjnej pracowników ośrodka adopcyjnego z przyszłymi rodzicami, poprzez analizę ich dokumentów, rozmowy z psychologami i badania psychologiczne, na ocenie komisji kwalifikacyjnej oraz udziale w szkoleniach kończąc.

Trzecim etapem jest odbycie obowiązkowych szkoleń. Następnie przedstawione jest przyszłym rodzicom wybrane przez ośrodek adopcyjny dziecko. Ten okres obejmuje czas nawiązywania z dzieckiem relacji. Po nim następuje złożenie wniosku do Sądu Rejonowego w Wydziale Rodzinnym i Wydziale dla Nieletnich o przysposobienie dziecka. Kończąc ten etap, dziecko może już zamieszkać z rodzicami adopcyjnymi, aż do czasu zakończenia rozprawy i otrzymania zgody przez sąd. Całą procedurę, w praktyce kończy wyrobienie dziecku nowego aktu urodzenia i dopełnienie wszelkich formalności w urzędzie stanu cywilnego. Często niezbędną rolę odgrywa adwokat zajmujący się sprawami adopcji, który służy pomocą ,,w walce” o upragnione dziecko. W Łodzi, jak również i w okolicach nasza kancelaria adwokacka, świadczy zarówno doradztwo prawne, jak również i reprezentowanie klientów przed sądami.

Kiedy małżeństwo może adoptować dziecko?

O adopcję mogą ubiegać się tylko pary małżeńskie, które mają minimum 5 - letni staż. Istotne jest to, aby różnica między rodzicami, a dzieckiem nie była większa, niż 40 lat. Warto zaznaczyć także, iż rodzice powinni mieć stałe dochody i stabilną przy tym sytuację finansową. Ważne jest zaświadczenie o leczeniu bezpłodności. Przyszli rodzice muszą być wolni od nałogów, niekarani, cieszący się bardzo dobrą opinią. W przypadku, gdy sprawę adopcyjną prowadzi nasz adwokat z Łodzi, ten ma za zadanie pomóc przyszłym rodzicom przejść przez całą procedurę adopcyjną jak najbardziej bezstresowo, szybko i bez większych problemów.

Zgoda adoptowanego i adoptujących na adopcję

W przypadku dzieci małoletnich, które ukończyły 13 rok życia, potrzebna jest ich zgoda na adopcję. Sąd opiekuńczy ma za zadanie wysłuchać małoletniego, który może zgadzać się na adopcję lub nie, ale w tym przypadku powinien wskazać on ku temu przesłanki. W indywidualnych przypadkach dopuszcza się adopcji bez zgody dziecka, jeśli to nie jest zdolne do wyrażenia zgody lub jeśli sąd uzna, że adopcja będzie dla danego dziecka dobrą. W przypadku zaś rodziców, nie można udzielić adopcji, jeśli drugi z małżonków nie wyraża na to zgody. Ponadto, rodzic, który chce się zrzec praw do dziecka, może to uczynić nie wcześniej, niż przed upływem 6 tygodni od urodzenia dziecka, co wynika z faktu często pochopnych, nieprzemyślanie podjętych decyzji.

Postanowienie Sądu o adopcji dziecka

Sąd wydając decyzję o adoptowaniu dziecka przez rodziców adopcyjnych po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. Zazwyczaj cały proces, począwszy od rejestracji kandydatów na przyszłych rodziców, aż po wydanie wyroku trwa 2 lata.

Skutki adopcji dziecka

Decydując się na pełną adopcję, rodzice adopcyjni mają takie same prawa i obowiązki względem dziecka, jak rodzice biologiczni i wraz z decyzją sądu, są pełnoprawnymi opiekunami nieletniego dziecka, świadomymi obowiązków z tym związanych, jak również i praw do osoby adoptowanej.

 

Adopcja pełna, niepełna i całkowita

 

Adopcja pełna dotyczy całych rodzin. Na jej podstawie dochodzi do całkowitego rozerwania powiązań dziecka z dotychczasowymi krewnymi (nie tylko biologicznymi rodzicami) i nawiązania więzi z nową rodziną.

Przysposobienie niepełne ogranicza swoje działanie jedynie do dziecka i rodziców. Ci biologiczni tracą prawne relacje a adopcyjni je nawiązują. Jednocześnie więzi z dalszymi biologicznymi krewnymi nie ulegają rozwiązaniu, a relacja pomiędzy dzieckiem a rodzinami przysposabiających nie powstaje.

Ostatnim rodzajem jest przysposobienie całkowite. Stanowi ono rodzaj adopcji pełnej. Mówimy o nim, gdy rodzice biologiczni wyrazili zgodę na przysposobienie bez wskazania przysposabiających. Dziecko na stałe wchodzi do nowej rodziny i staje się jego pełnoprawnym członkiem najczęściej poprzez zmianę nazwiska na nazwisko przysposabiającego.

Oceń nasze usługi
5/5 na podstawie 1997 głosów