Rodzinne Prawo – Adwokat Łódź

Izabela Jachowicz

Radca prawny

tel: 600 365 228
tel: 42 208 88 42/43
e-mail: mail@mail.com

Czym jest intercyza i do czego jest potrzebny adwokat?

Wraz z chwilą zawarcia przez małżonków małżeństwa, powstaje tak zwana ustawowa wspólność majątkowa. W praktyce oznacza to, że przedmiotu majątkowe nabyte w czasie jej trwania (wspólności majątkowej małżeńskiej) przez oboje małżonków lub przez jednego z nich stanowią majątek wspólny. Dotyczy to zarówno wynagrodzeń za pracę, dochodów z własnej działalności, wartości nabytych nieruchomości i ruchomości czy dochodów uzyskiwanych z majątków osobistych. Majątkiem wspólnym są nie tylko te rzeczy, które należą do małżonków przed zawarciem przez nich związku małżeńskiego. Strony w trakcie trwania małżeństwa mogą w odmienny sposób uregulować swoje prawa np. poprzez zawarcie umowy ustanawiającej rozdzielność majątkową tzw. Istnieje intercyza. Czym ona jest? Jakie są jej rodzaje? Czy adwokat stanowi tutaj niezbędną dla całej tej procedury pomoc?

Rozdzielność majątkowa czyli intercyza a dziedziczenie

Rozdzielność majątkowa, czyli intercyza to w najprostszym tego słowa znaczeniu umowa majątkowa małżonków lub osób, które zamierzają wstąpić w związek małżeński. Jej zadaniem jest usunięcie wspólności majątkowej i wprowadzenie odmiennych stosunków majątkowych polegających na przyjęciu, iż małżonkowie będą mieli osobne majątki. A jak to wszystko ma się do dziedziczenia majątku? Czy w sytuacji, gdy jeden z małżonków umrze, drugi ma prawo do dziedziczenia jego majątku czy też nie? Podpisanie intercyzy nie powoduje, iż jeden z małżonków po śmierci drugiego nie dziedziczy jego majątku. Wprowadzenie umownej rozdzielności majątkowej nie wpływa na ustalenie kręgu spadkobierców w przypadku śmierci jednego z małżonków. W takim wypadku zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego – prawo spadkowe. Nie ma więc tak naprawdę żadnego znaczenia, czy jest podpisana intercyza czy też nie. Jedynym odstępstwem jest spisanie testamentu, w którym małżonek wyrażając swoją ostatnią wolę powołuje do spadku inną, aniżeli drugi małżonek osobę. Nie dziedziczy on wtedy majątku należącego do zmarłego małżonka. Trzeba jednak pamiętać, iż nadal ma on prawo do zachowku. Z pomocą naszego adwokata z Łodzi, możliwe jest dokładne przejście przez cały proces intercyzy i ustalenie jak najlepszego rozwiązania dla każdej ze stron.

Rodzaje intercyzy

Decydując się na intercyzę, kluczowe znaczenie ma niewątpliwie wybór odpowiedniego jej rodzaju. Wyróżnia się cztery rodzaje intercyz: rozszerzenie wspólności majątkowej, ograniczenie wspólności majątkowej, rozdzielność majątkowa i rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków. I tak najbardziej popularną jest rozdzielność majątkowa, która określa, iż wszystko, co zostanie nabyte po jej zawarciu, jest co do zasady własnością każdego z małżonków. Nie jest to jednak jedyna opcja. Można bowiem zdecydować się także na ustanowienie rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków, a więc ta osoba, która jest w gorszej sytuacji ekonomicznej, w razie rozwodu będzie miała tak zwane wyrównanie wartości majątku, które obliczane jest według określonych metod uregulowanych w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym. I trzecią z opcji jest rozszerzenie wspólności ustawowej, polegającej na objęciu wspólnością majątkową małżeńską określonego składnika majątkowego należącego uprzednio wyłącznie do jednego z małżonków. Odwrotna sytuacja ma miejsce w przypadku ograniczenia wspólności majątkowej polegającej na „wyłączeniu” określonego składnika ze wspólności majątkowej i przyznanie go na wyłącznie na rzecz jednego z małżonków.

Intercyza - o czym jeszcze powinieneś wiedzieć

Nie wiedząc, jakie rozwiązanie zastosować i które okaże się być kluczowe, z pewnością pomoc naszego adwokata odgrywa tutaj kluczową rolę. Zatrudniając bowiem takiego specjalistę z Łodzi, ten z całą pewnością będzie on w stanie zaproponować takie rozwiązanie, które okaże się mieć szczęśliwy finał i będzie odpowiednie zarówno dla jednej, jak również i dla drugiej strony.

Oceń nasze usługi
5/5 na podstawie 1997 głosów