Rodzinne Prawo – Adwokat Łódź
2021-11-05

Przysposobienie dziecka partnera a obowiązek alimentacyjny

Przysposobienie dziecka partnera a obowiązek alimentacyjny

Wielu samotnych rodziców decyduje się na wejście w nowe związki, między dziećmi a nowymi partnerami często powstaje silna relacja na wzór relacji rodzicielskiej. Partnerka/partner rodzica prawnie są dla dziecka osobami obcymi, które oczywiście mogą za pisemną zgodą odebrać podopiecznego z przedszkola, ale nie mają prawa do sprawowania opieki w razie nieszczęśliwego wypadku. Po ślubie rodzica z partnerką/ partnerem w świetle prawa stają się oni rodziną, a dziecko - powinowatym. W momencie zawarcia małżeństwa ojczym/ macocha zyskuje prawo do kontaktów z dzieckiem, tworzy się obowiązek alimentacyjny, ale nie zyskuje się władzy rodzicielskiej nad dzieckiem.

Jak uzyskać władzę rodzicielską?

Drogą do uzyskania władzy rodzicielskiej jest przysposobienie - dobrowolne, regulowane prawem uznanie dziecka biologicznie obcego za własne. Przysposobienie jest adopcją i dotyczyć może osoby małoletniej, która nie ukończyła jeszcze 18 roku życia. Aby móc przysposobić dziecko, należy posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, jak również i spełnić szereg przesłanek, by takim rodzicem móc zostać. Przede wszystkim by móc przysposobić dziecko potrzebna jest zgoda rodziców przysposabianego, chyba że rodzic biologiczny jest nieznany, pozbawiony władzy rodzicielskiej lub porozumienie się z nim napotyka na trudne do przezwyciężenia przeszkody.

Skutki są różne w zależności od rodzaju przysposobienia

Przysposobienie pełne powoduje powstanie między przysposabiającym a przysposobionym takiego stosunku, jak między rodzicem a dzieckiem (art. 121 § 1 k.r.o.). Skutki przysposobienia rozciągają się na krewnych przysposobionego. Przysposobienie powoduje wygaśniecie władzy rodzicielskiej biologicznego rodzica dziecka, a także ustaje obowiązek alimentacyjny biologicznego rodzica wobec przysposobionego dziecka, a obowiązek ten powstaje po stronie przysposabiającego.

Przysposobienie niepełne polega na powstaniu stosunku prawnego jedynie między przysposabiającym a przysposobionym. Skutki przysposobienia nie powstają względem dalszych krewnych (z wyjątkiem zstępnych przysposabianego). Co do zasady ten rodzaj przysposobienia nie powoduje wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego rodziców biologicznych względem przysposobionego. Należy jednak pamiętać, że w pierwszej kolejności obowiązek ten powinien być realizowany przez przysposabiającego.

Przysposobienie całkowite jest odmianą przysposobienia pełnego. Głównymi cechami są trwałość przysposobienia oraz pełna tajemnica. Ta formuła ze względu na swój szczególny charakter nie może zostać wykorzysta przy procesie przysposobienia dziecka partnerki/ partnera czy męża/ żony.

Co w przypadku ewentualnego rozstania? Czy nadal istnieje obowiązek alimentacyjny?

Kiedy dziecko zostało przysposobione obowiązek alimentacyjny ciąży w pierwszej kolejności na przysposabiającym, niezależnie od faktu pozostawania przysposabiającego w związku z rodzicem biologicznym dziecka. Można starać się o uchylenie obowiązku alimentacyjnego. W pierwszej kolejności należy wnosić o rozwiązanie przysposobienia z uwagi na „ważne powody” (np. brak więzi emocjonalnej między dzieckiem a przysposabiającym, rozpad związku małżeńskiego), a kolejno o uchylenie obowiązku alimentacyjnego. Pamiętajmy, że z powinowactwa również wynika obowiązek alimentacyjny, a w celu uchylenia od tego obowiązku także należy złożyć odpowiedni pozew do sądu.

Podjęcie decyzji o przysposobieniu dziecka, a także o jego rozwiązaniu charakteryzuje się wyjątkową indywidualnością każdej sprawy, ponieważ należy kierować się przede wszystkim dobrem dziecka. Stosunek przysposobienia zawsze jest regulowany mocą orzeczenia sądowego, dlatego ważnym jest by prezentować odpowiednią precyzję i profesjonalizm działania. Działanie z pomocą profesjonalnego pełnomocnika pomoże uniknąć niepotrzebnych błędów i zwiększy prawdopodobieństwo osiągnięcia zamierzonego celu. W związku z tym, zachęcamy po odjęcia współpracy z naszą kancelarią, która specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego.