Rodzinne Prawo – Adwokat Łódź
2021-12-08

Podział majątku a kredyt hipoteczny

Podział majątku a kredyt hipoteczny

W społeczeństwie funkcjonuje przekonanie, że kredyt wiąże bardziej niż małżeństwo. Powstanie tego powiedzenia wiąże się z faktem, że sądy rodzinne ani w postępowaniach rozwodowych ani o podział majątku nie orzekają o zmianach w umowach kredytowych zawartych w trakcie trwania małżeństwa.

 

Umowa kredytowa to rodzaj umowy zawartej między bankiem a kredytobiorcą. Małżonkowie pozostający we wspólności majątkowej małżeńskiej zawierający taką umowę oboje są kredytobiorcami, co powoduje, że w przypadku ustania wspólności małżeńskiej wskutek rozwodu w stosunku do banku są nadal dłużnikami solidarnymi. Jak stanowi art. 366 k.c. „wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych”.

 

Klienci często mylą zobowiązanie do spłaty długu ze przekazaniem nieruchomości na wyłączną własność jednego z małżonków. Wskazanie jednego z małżonków jako właściciela nieruchomości, który za zwyczaj ma obowiązek spłacić drugą stronę, nie powoduje zmiany w umowie kredytu, czyli nie zwalnia żadnej ze stron ze spłaty.

 

Do rozwiązania tego problemu podchodzi się indywidualnie, w zależności od stosunków stron, sytuacji finansowej i oczekiwań w stosunku do zakończenia sprawy.

Podział majątku - rozwiązania

Pierwszym rozwiązaniem, a zarazem najprostszym jest sprzedaż nieruchomości, co pozwala na spłatę kredytu, a także na podział pozostałej kwoty między strony.

 

Czasem byli małżonkowie decydują się na przepisanie nieruchomości dzieci i regularną spłatę rat kredytu w określonych częściach, a także na przekazanie własności na jednego z byłych małżonków, który będzie zobowiązany do spłaty reszty kredytu oraz rozliczenia co do części już spłaconej. Przy tych ustaleniach strony nie decydują się na zmiany w umowie kredytowej, co jest o tyle ryzykowne, że w momencie gdy współkredytobiorca przestanie regularnie spłacać ratę kredytu, po pierwsze obciąża historie kredytową obojga byłych małżonków dostępną w Biurze Informacji Kredytowej, a dodatkowo bank może żądać spłaty od każdego z dłużników łącznie lub z osobna (art.366 k.c.c).

 

Oczywiście, były małżonek który spłaci całość kredytu może wystąpić z roszczeniem regresowym w stosunku do drugiej osoby, ale będzie się to wiązało z kolejną sprawą, która najprawdopodobniej skończy się w sądzie.

 

Bezpiecznym rozwiązaniem, której jednocześnie przysparza wielu formalności w relacji z kredytodawcą jest sporządzanie aneksu do umowy kredytu w ten sposób, by jeden z byłych małżonków przejął dług. Regulacja zmianie dłużnika opiera się głównie na art. 519 i nast. k. c. , który stanowi, że osoba trzecia (w tym przypadku były małżonek) może wstąpić na miejsce dłużnika, który z długu zostaje zwolniony. Przejęcie długu może nastąpić za zgoda dłużnika oraz wierzyciela.

 

Ten ostatni zanim wyda zgodę, zweryfikuje zdolność kredytową osoby, która dany dług chce przejąć, w przypadku zastrzeżeń może żądać dodatkowe zabezpieczenia (np. poręczenia, zastaw). Dzięki temu rozwiązaniu osoba, która przekazała dług, zostaje zwolniona z obowiązku jego spłaty i na przyszłość nie jest podmiotem zobowiązanym do spłaty.

 

Wspólne kredyty to częsty problem, z którym borykają się klienci. Przedstawione powyżej propozycję rozwiązań mogą zostać użyte w zależności od wielu warunków indywidulanych. Nie mniej jednak mimo, że kredyt łączy bardziej niż małżeństwo, możliwy jest „rozwód” również na tej płaszczyźnie.

 

Zachęcamy do kontaktu z nasza w kancelarią w zakresie spraw związanych z podziałem majątku, który jest obciążony kredytem hipotecznym.